Instrukcja przygotowania raportu SIIS v.4

Raport SIIS jest generowany na podstawie danych zgromadzonych w systemie i jego poprawność w dużej mierze zależy od rzetelności przy wprowadzaniu danych. Przed pobraniem należy wykonać kolejno wszystkie etapy instrukcji. Po pomyślnym zaimportowaniu pliku do SIIS zalecane jest sprawdzenie czy zgromadzone dane odpowiadają stanowi rzeczywistemu.

1. Raport SIIS

1.1 Raport zawiera

 • Węzły
 • Zasięgi
 • Połączenia
 • Linie
 • Budynki wygenerowane na podstawie danych TERC
 • Usługi zagregowane do numeru posesji na podstawie danych TERC
 • Zakończenia sieci

1.2 Raport nie zawiera

 • Kolokacji
 • Punktów styku
 • Informacji o finansowaniu ze środków UE
 • Informacji o usługach: IPTV, DVB-T, Internecie mobilnym
 • Numerów pozwoleń radiowych

Brakujące dane (w szczególności punkty styku, numery pozwoleń radiowych i kolokację) należy uzupełnić po ostatecznym imporcie raportu do SIIS na stronie: form.teleinfrastruktura.gov.pl

2. Dane TERC

2.1. Aktualizacja bazy kodów TERC

W raporcie SIIS do oznaczeń lokalizacji węzłów, budynków i usług używane są kody TERC wg. stanu na dzień 31-12-2013. Przed wygenerowaniem raportu wymagana jest aktualizacja bazy danych kodów TERC.

Aktualizację można wykonać przez menu: Urządzenia -> Raporty -> Aktualizuj bazę danych kodów TERC. Operacja przebiega dwu-etapowo:

 • pobranie plików z danymi TERC GUS i UKE (tylko jeśli nie zostały pobrane wcześniej).
  Procedurę kończy komunikat “Pliki bazy TERC zostały pobrane”
 • aktualizacja bazy danych – wykonuje się po kliknięciu “Aktualizuj bazę danych kodów TERC”.
  Procedurę kończy komunikat “Baza TERC została zaktualizowana…”

Operacja może potrwać nawet godzinę i spowodować wysokie obciążenie systemu. W jej trakcie zostanie pobrnych kilka plików o łącznym rozmiarze ok. 130MB.

Pusta strona lub błąd HTTP 500 oznacza przekroczenie dostępnej pamięci dla serwera WWW – w takim wypadku proszę o maila na biuro@esystemy.com

Uwaga! Przed wykonaniem kolejnych kroków upewnij się, że baza kodów TERC została zaktualizowana. Użycie nieaktualnych kodów TERC może spowodować, że podczas importu zostaną zwrócone błędy.

2.2. Automat TERC

UKE wymaga aby każda świadczona usługa zawierała dane TERC. W systemie znajduje się automat który w dużej części (70-90%) uzupełni te dane ale do działania wymaga podania informacji o zasięgu w którym świadczone są usługi tj:

 • województwa
 • powiaty
 • gminy
 • miejscowości

Zasięgi można zdefiniować w menu: Urządzenia -> Raporty -> Uzupełnij zasięgi automatu

Po uzupełnieniu zasięgów można uruchomić automat TERC przez menu: Urządzenia -> Raporty -> Uruchom automat TERC.

2.3. Uzupełnianie brakujących danych TERC przyłączy

Przyłącza dla których automat nie przypisał kodów TERC można oznaczyć ręcznie przez menu: Urządzania -> Raporty -> Uzupełnij lokalizacje TERC CPE.

2.4. Uzupełnianie danych TERC węzłów

Dane TERC węzłów należy uzupełnić w menu: Urządzenia -> Węzły. Przy węźle pojawi się informacja jeśli dane nie zostały prawidłowo wypełnione.

2.5. Uzupełnianie danych TERC siedziby operatora

W najnowszym raporcie siedziba operatora również musi zostać opisana za pomocą kodów TERC. Dane można uzupełnić w menu: Urządzenia -> Raporty -> Dane podmiotu i ustawienia raportu -> Uzupełnij lokalizację TERC -> Zapisz

Brak danych TERC z siedzibą spowoduje wyświetlenie błędu: “Nieprawidłowy format pliku”.

3. Pobieranie raportu i import danych do SIIS

Przed pobraniem raportu należy zaktualizować interfejsy w menu: Urządzenia -> Węzły -> Aktualizuj interfejsy

Raport można pobrać: Urządzenia -> Raporty -> Pobierz Raport SIIS v.4 (Nazwa podmiotu)

Do importu danych do bazy UKE służy strona: form.teleinfrastruktura.gov.pl

4. Inne uwagi

 • Każde urządzenie powinno posidać przypisany węzeł
 • Każdy węzeł powinien posiadać przynajmniej jedno urządzenie
 • Numer RPT w danych podmiotu powinien zawierać tylko cyfry
 • Przy oznaczania masztów wolnostojących w miejscowościach bez ulic należy zaznaczyć “miejscowość nie posiada ulic” zamiast “poza zakresem”

5. Gdy raport zawiera błędy

W przypadku gdy podczas importu pojawią się o błędy:

– można samodzielnie odnaleźć element w którym wystąpił problem na podstawie numeru linii używając edytora tekst zawierającego numerowanie np. Notepad++.

– wysłać na biuro@esystemy.com raport błędu oraz wygenerowany plik SIIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *